Privātuma politika 

Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Jūs varat droši uzticēt mums savus personas datus.

Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un Jūsu tiesībām.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA «6. SEPTEMBRIS», reģ. Nr.: 40203001994, juridiskā adrese Gaujas iela 49 - 9, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

 1. SIA 6. SEPTEMBRIS apstrādā personas datus sekojošiem nolūkiem:
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • klienta identificēšanai;
 • klienta apkalpošanai;
 • pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 • pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
 • jaunu pakalpojumu attīstīšanai;
 • iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;
 • saziņas uzturēšanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • parādu piedziņai;
 • statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;
 • tirgus izpētes mērķiem;
 • jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;
 • jaunumu paziņošanai;
 • citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.

 

2. Personas datu nodošana.

 • Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm likumā noteiktajos gadījumos.
 • Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.
 • Atsevišķos gadījumos mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus (piemēram: bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, ārpus tiesas parādu piedzinēji, finanšu vai nodokļu audits u.tml.). šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.

 

3. Personas datu glabāšanas laiks:

 • Jūsu dati tiks apstrādi tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, kā arī kamēr ir spēkā no līguma izrietošo prasību noilguma termiņš;
 • kamēr puses var realizēt savas likumīgas intereses;
 • atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • kamēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats.

 

Jūsu tiesības:

 • uzzināt, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;
 • gadījumā, ja mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;
 • ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
 • atsaukt piekrišanu;

atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mūsu kompānijas patur tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;

saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.

Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.

 

Ik pēc kāda laika mēs atjaunosim šo privātuma politiku. Sekojiet līdzi izmaiņām.

Ja Jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā droši varat sazināties ar mums: info@septembris.lv